top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP (ďalej len „VOP“)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY František Holub - GoldeneyeDiamond, PRE E-SHOP www.goldeneye.sk 

 1. PREDMET ÚPRAVY

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je František Holub - GoldeneyeDiamond, so sídlom Jókaiho 130/25Lučenec,IČO:43840329 Dič :1071561865, Ičo DPH1071561865 (ďalej len ), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.goldeneye.sk (ďalej tiež ako ).

  2. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, alebo podnikateľ (ďalej len súhrnne „kupujúci“, popr. „kupujúci-spotrebiteľ“ a „kupujúci-podnikateľ“). Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho výkonu povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.

 2. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci, dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

  2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len ). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke  www.goldeneye.sk  a jeho odoslaním cez E-shop.

  3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež

a.)vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a

b.)vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 1. Objednávka zaniká:

a)odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho.,

b)márnym uplynutím 10-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

 1. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len ). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho,adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúcipotvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho,neznamenajú potvrdenie objednávky.

 2. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnenýodmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

 3. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho, dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prípadné náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“), pokiaľ poštovné nie je zahrnuté v cene.

 4. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

 1. KÚPNA CENA TOVARU

 

 1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

 2. V prípade zákazkovej výroby sa cena stanovuje dohodou zmluvných strán na základe predloženej cenovej ponuky.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na doúčtovanie ceny výrobku v prípade úprav, resp. zmien na výrobku na základe požiadavky kupujúceho na základe vzájomnej dohody.

 4. V kúpnej cene tovaru cena je zahrnuté poštovné a balné vrátane poistenia, čo platí pre zásielky do celého sveta.

 5. V prípade zasielania tovaru na dobierku bude poštové a balné účtované podľa aktuálneho cenníka prepravcov.

 6. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako ) prevádzkovateľovi a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

1. platba platobnou kartou pred dodaním tovaru,
2. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi (na dobierku je možné zaslať len vybrané druhy tovaru)
3. Platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
4. Platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni

5. Platba prostredníctvom služby Paypal 

 1. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet predávajúceho - Františka Holuba - GoldeneyeDiamond, alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte, alebo zodpovednému zamestnancovi pri prevzatí tovaru na predajni.

 2. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje predávajúceho Františka Holuba - GoldeneyeDiamond uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho Františka Holuba - GoldeneyeDiamond. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 1. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

Tovar sa doručuje kuriérskou službou, alebo Slovenskou poštou - podľa želania zákazníka. Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar doručený maximálne do 5 pracovných dní. Mimo SR 3 až 5 pracovných dní v závislosti od bežných doručovacích dôb prepravcov. Tovar, ktorý je výsledkom vlastnej objednávky kupujúceho (tovar je gravírovaný, vyrábaný alebo upravovaný na zákazku) môže byť dodaný v iných lehotách ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 1. Objednaný tovar bude vyexpedovaný do troch pracovných dní od pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho (platí pre tovar ktorý je skladom a nie sú požadované žiadne práce navyše), avšak najneskôr do 30 dní.

 2. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 3. Pri každom tovare na stránke www.goldeneye.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak prevádzkovateľ zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade ), kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť,zmeniť alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, predávajúci kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný tovar vráti.

 1. MIESTO DODANIA

  1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 2. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA

  1. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.

  2. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

 1. Slovenská pošta - kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),

 2. Slovenská pošta - balík na Poštu (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),

 3. doručenie kuriérom ???? (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru),

 4. osobný odber tovaru predajni prevádzkovateľa, na adrese Jokaiho 130/25 984 01 Lučenec , SR.

 

 1. DODANIE TOVARU

  1. Záväzok spoločnosti prevádzkovateľa dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Daňový doklad je vystavený a doručený kupujúcemu spoločne s dodávkou tovaru.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

 

 1. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním ani mechanické poškodenie.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 1. Spôsobené mechanickým poškodením tovaru:  Roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa spôsobené zlomením alebo pokrivením krapne, v ktorej je kameň uchytený, ulomenie zapínania, zalomenie lankových retiazok, prasknutie šínky prsteňa.

 2. Poškodenie tovaru spôsobené bežným nosením:  Prirodzené opotrebenie ako je, ošúchanie závesných krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch, predratie očiek na retiazkách, bežné opotrebenie rhodiovaného šperku napríklad spodnej časti prsteňov z bieleho zlata

 3. Tovar znehodnotený pri nedodržaní pokynov pre riadnu starostlivosť.

 4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

 

 1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim František Holub - GoldeneyeDiamond a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 1. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

  2. V prípade že ide o tovar vyrobený, alebo upravovaný na mieru podľa požiadaviek kupujúceho, nie je možné objednávku odvolať ak boli začaté práce na tovare.

  3. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke  www.goldeneye.sk  . Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

 • ktorej predmetom je vec vyrobená na základe špecifikácií spotrebiteľa, tovaru vyrobenéhoalebo upravenéhona mieru, prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb. Príkladom takýchto vecí môžu byť prstene vyrobené na individuálnu objednávku veľkostí, taktiež personalizované výrobky (napr. pomocou gravírovania, zmeny veľkosti, zámeny kameňa...).

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

  1. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu GoldeneyeDiamond.,Jokaiho 130/25 984 01 Lučenec , SR alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu goldeneye.fh@gmail.com

  2. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je prevádzkovateľ povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

  4. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:

 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: GoldeneyeDiamond.,Jokaiho 130/25 984 01 Lučenec , SR. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry,

 2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

  1. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

  3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru prevádzkovateľovi znáša kupujúci.

  4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

   1. ak pri platbe na účet predávajúcehokupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

   2. ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar:

 • od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,

 • na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

 • na predajni na osobný odber v prípade takejto dohody v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke,

  1. ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva,

  2. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar, resp. materiál nakupuje.

 • Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 • Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa nedotýka jeho nároku na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

 • REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Článok I.

 • Úvodné ustanovenie

 • František Holub - Golden eye Diamond, so sídlom Jókaiho 130/25,984 01 Lučenec,IČO:43840329 DIČ :1071561865,DPH1071561865 (ďalej len „predávajúci“)vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií a vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez E-shop www.goldeneye.sk Františka Holuba - Golden eye Diamond

 • Článok II.

 • Všeobecné ustanovenia

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

 • Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 • Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

 • Všeobecná záručná doba pri tovare, je 24 mesiacov, ak nie je predávajúcim výslovne uvedená dlhšia pri konkrétnom tovare

 • Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže predávajúci poskytnúť tiež vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame; záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 • Pokiaľ Predávajúci kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcim a odovzdaný kupujúcemu.

 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 • Článok III.

 • Spôsob uplatnenia reklamácie

 • Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

 • Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese: 

  František Holub - Golden eye Diamond, so sídlom Jókaiho 130/25, 984 01 Lučenec(ďalej len „reklamačná adresa“) 

 • Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať, príp. odovzdať tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), popísať dôvod reklamácie, ako aj vyplniť formulár reklamácie (doc, pdf), kde o. i. popíše dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby, e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu a telefonický kontakt na účely komunikácie s predávajúcim (ďalej len „popis reklamácie“).

 • V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Dobierku nepreberáme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

 • Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

 • ci môže reklamovať iba vadný tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

 • Článok IV.

 • Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

 • ci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 • Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 • Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 • Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 • Predávajúci nezodpovedá za vady

 • a) spôsobené mechanickým poškodením tovaru (roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie retiazky či náramku, poškriabanie drahého kovu, zapučenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku prítomnosťou chemických látok, čistiacich prostriedkov, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch,   a iné)

 • b) na tovar poškodený bežným nosením (prirodzené opotrebenie napr. predratie krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch atď.)

 • c) na vypadnutie kameňa alebo perly, ktoré je spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou,..)

 • d) zdeformovanie alebo zlomenie dutých šperkov

 • e) tovar znehodnotený pri nedodržaní riadnej starostlivosti o zakúpený tovar

 • Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nemôžeme považovať za výrobnú chybu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá.

 •  

 • Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 • a) nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,

 • b) neoznámením zjavných vád bezprostredne pri prevzatí tovaru,

 • c) uplynutím záručnej doby tovaru,

 • d) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 • e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

 • Článok V.

 • Spôsob vybavenia reklamácie

 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 • O prijatí reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV. uplatňuje.

 • O určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnená informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 • O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.  

 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúcemu za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci  je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 • ácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

 • Článok VI.

 • Záverečné ustanovenia

 • Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby Františkom Holubom - Golden eye Diamond.

 • ek Holub - Golden eye si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.goldeneye.sk

Formulár pre Reklamáciu

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy.

bottom of page