top of page
 1. OSOBNÉ ÚDAJE – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 2. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia  účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

 3. Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť.  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 4. PREVÁDZKOVATEĽ

 5. František Holub - Golden eye Diamond / Jokaiho 25 98401 Lučenec

 6. ZODPOVEDNÁ OSOBA

 7. Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť Golden eye Diamond prostredníctvom: goldeneye.fh@gmail.com alebo poštou na adrese spoločnosti František Holub - Golden eye Diamond / Jokaiho 25 98401 Lučenec

 8. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 9. Naša spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:

 10. Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov

 11. Spracovanie personálnej a mzdovej agendy

 12. Spracovanie účtovnej agendy

 13. Ochrana bezpečnosti a majetku

 14. Dochádzka zamestnancov

 15. Zabezpečenie služby zákazníkom

 16. Marketingové účely

 17. Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti

 18.  

 19. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 20. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

 21. ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov

 22. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,

 23. spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 24. spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej osoby,

 25. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

 26. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti ...... alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.

 27. POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

 28. súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.

 29. súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.

 30. súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

 31. naša spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

 32.  

 33. PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 34. spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami.

 35. spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

 36. nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu

 37.  

 38. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 39. Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako ajNariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

 40. právo súhlas kedykoľvek odvolať,

 41. právo prístupu ksvojim osobným údajom,

 42. právo žiadať o ich opravu,

 43. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,

 44. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),

 45. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,

 46. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

 47. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

 48. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

 49.  

 50. PRÍJEMCOVIA

 51. Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

 52. Zákonným príjemcom

 53. príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní

 54. Sprostredkovateľom

 55. ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.

 56. čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,

 57. príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 58. DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 59. Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

 60. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

 61. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

 62.  

 63. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

 64. Cookies

 65. Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytickcýh nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete. Tieto  môžu obsahovať údaje o

 66. webových stránkach prepojených s touto stránkou,

 67. stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,

 68. Vašu IP adresu a

 69. dĺžku času stráveného na tejto stránke.

 70. Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu. 

 71. Viac o cookies

 72. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. .

 73. Analytické a ďalšie nástroje

 74. Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:

 75.  

 76. Meranie

 77. Využívame na analýzu návštevnosti WEB stránky Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

 78. Google

 79.  

 80.  

 81. Online marketing

 82. Využívame na riadený marketing. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám. 

 83. Google

 84. Sociálne médiá

 85. Využívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

 86. Facebook

 87. Twitter

 88.   

 89. Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

bottom of page